Nr 11
(lipiec 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

Przedsiębiorcy, tak jak inne strony postępowania cywilnego mogą uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych. Zwolnienie przedsiębiorcy od kosztów sądowych przez sąd może polegać na zwolnieniu od kosztów sądowych w całości lub w części - jeżeli przedsiębiorca jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów [..]
Prowadzenie przedsiębiorstwa, zwłaszcza zatrudnianie pracowników, generuje powstanie szeregu różnych dokumentów, które wielokrotnie winny być przechowywane w firmie przez kilka a nawet kilkanaście lat od daty ich wytworzenia. Każdy przedsiębiorca winien mieć na uwadze, iż okresy te są bardzo różne, w zależności od tego jakiego rodzaju dokumentów dotyczą, najkrótsze wynoszą 3 lata, natomiast najdłuższe 50 lat. Poniżej wskazuję przepisy określające okresy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów "firmowych" [..]
Z przepisu art. 56 §3 k.r.o. wynika, iż rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia a odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego odnoszą się do pewnych norm moralnych, zawierających reguły postępowania między ludźmi bądź do norm obyczajowych [..]

Inne numery biuletynu: