Nr 23
(lipiec 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] problematyka związana z pracą na urlopie macierzyńskim spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników, albowiem młode mamy zatrudnione w ramach umowy o pracę bardzo często stają przed dylematem czy mogą pracować w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Dlatego też postanowiłam uzupełnić wcześniejsze wyjaśnienia i odnieść się do unormowania tego zagadnienia na gruncie prawa pracy [..]
[..] Nowelizacja, jaka już obowiązuje (od 10 maja br.) dotyczy bezpłatnego dostępu on-line do danych i informacji o pojazdach w centralnej ewidencji pojazdów (z wyłączeniem danych o właścicielu pojazdu lub posiadaczu). Wszyscy, którzy złożą umotywowany wniosek, będą mieli możliwość sprawdzenia m.in. marki pojazdu, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji, zgłoszeniu kradzieży pojazdu, ubezpieczeniu pojazdu, liczby właścicieli pojazdu itd [..]
W praktyce często dochodzi do zamiennego stosowania pojęć miejsce zamieszkania, adres zamieszkania i adres zameldowania choć nie muszą to być pojęcia tożsame. Z punktu widzenia prawa cywilnego i procesowego prawidłowe zrozumienie tych pojęć dla strony jest istotne. Z miejscem zamieszkania mamy do czynienia przy określaniu miejsca zawarcia umowy, przy ustalaniu miejsca spełnienia świadczenia. Z kolei adres zamieszkania jest istotny np. dla ustalania właściwości sądu dla pozwanego czy doręczania stronom pism procesowych. [..]

Inne numery biuletynu: