Nr 26
(październik 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

Tematyka przetwarzania danych biometrycznych pracowników, m.in. związana ze stosowaniem czytników linii papilarnych pracowników w miejscu pracy w ostatnich latach jest niezwykle aktualna, budzi ona wiele kontrowersji oraz emocji i coraz częściej pojawia się w środkach masowego przekazu. Rosnąca ilość przetwarzanych informacji powoduje, iż ważnym problemem staje się zapewnienie najwyższej jakości kontroli dostępu. Systemy biometryczne są jedną z najlepszych metod kontroli dostępu, np. do pomieszczeń, określonych danych czy programów [..]
[..] Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności [..]
[..] A zatem, tylko w wyjątkowych wypadkach dopuszczalne jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Jako przykład takiego wyjątkowego wypadku przepis wskazuje sytuację, gdy "małżonkowie żyli w rozłączeniu". Ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa może być uzasadnione zwłaszcza w razie długotrwałej separacji faktycznej małżonków, gdy jedno z nich nie przyczynia się do pomnażania majątku wspólnego i swoim postępowaniem zagraża utrzymaniu jego substancji [..]

Inne numery biuletynu: