Nr 27
(listopad 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] W przypadku skazania sprawcę na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, sąd może orzec także zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania określonej działalności czy zawodu związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. W razie ponownego skazania, orzeczenie powyższych zakazów jest obligatoryjne [..]
[..] W sytuacji, gdy alimenty zostały zasądzone na rzecz dziecka, zakres jego usprawiedliwionych potrzeb będzie wzrastał wraz z wiekiem i wynikać może np. z rozpoczęcia nauki w kolejnych placówkach oświatowych (np. gimnazjum, szkoła średnia), podjęcia nauki języków obcych. Usprawiedliwione potrzeby dziecka wzrosną również w sytuacji, gdy dziecko zachoruje i konieczne będzie jego kosztowne leczenie, bądź rehabilitacja, czy też przestrzeganie specjalnej diety połączonej z większymi wydatkami na jedzenie [..]
Osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu co do zasady nie może zawrzeć małżeństwa. Jednakże Kodeks rodzinny i opiekuńczy w przepisie art. 10 §1 stanowi, iż z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny [..]

Inne numery biuletynu: