Nr 3
(listopad 2012)

Artykuły w bieżącym numerze:

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 96 ustawy prawo bankowe, banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych [..]
Przedmiotem ochrony jest cześć, a więc szacunek, poważanie, wartość jaką dana osoba posiada w pojęciu innych ludzi. Pomówienie może nastąpić przez podanie pewnych informacji w formie podejrzenia lub powtarzania pogłoski (zmyślonej przez pomawiającego lub rzeczywiście krążącej) lub przez podanie konkretnego zarzutu [..]
Jeżeli pokrzywdzony nie skorzysta z możliwości występowania w postępowaniu sądowym w charakterze strony procesowej, zakres jego działania zostaje ograniczony do uprawnień wyraźnie wskazanych w ustawie (k.p.k). [..]
Zgodnie z przepisem art. 14 k.c., czynność prawna dokonana przez dzieci w wieku poniżej 13 lat jest co do zasady nieważna. Wyjątek stanowi zawieranie umów w drobnych bieżących sprawach życia codziennego [..]

Inne numery biuletynu: