Nr 30
(luty 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

W transakcjach handlowych między przedsiębiorcami najczęściej jedynym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest faktura VAT. Z tego powodu nieraz występują w niej dodatkowe zastrzeżenia umowne jak np. zastrzeżenie odsetek maksymalnych na wypadek opóźnienia, wezwanie do zapłaty, zastrzeżenie własności towaru. Aby powyższe dodatkowe zastrzeżenia wiązały drugą stronę, powinny być przez nią przyjęte i tu wystarczy podpisanie jej przez odbiorcę [..]
Wiele kobiet dowiadując się, że jest w ciąży, dąży do zawarcia umowy o pracę, aby w momencie porodu być objętą ubezpieczeniem społecznym i nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Należy jednakże pamiętać, iż fakt, iż umowa zawierać będzie wszystkie charakterystyczne elementy umowy o pracę, nie oznacza, że zawsze jest ona ważna. Czynność taka może bowiem być uznana przez organ rentowy jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego [..]
Przepis art. 440 k.c. wprowadza wyjątek od zasady pełnego odszkodowania określonej w przepisie art. 361 k.c. stanowiąc, iż "w stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego" [..]

Inne numery biuletynu: