Nr 50
(październik 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

W praktyce bardzo często, po otrzymaniu wezwania do zapłaty, dłużnik lekceważy takie pismo, albo zbyt pochopnie uznaje zadłużenie bez zastanowienia. Nie bez znaczenia jest fakt, iż spora część takich wezwań zawiera informację o skierowaniu sprawy na drogę postępowania cywilnego, co narazi dłużnika na dodatkowe koszty [..]
Zastrzeżenie własności rzeczy (ruchomej) sprzedanej jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności rzeczy sprzedanej. Przepis art. 589 k.c. stanowi iż "Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym" [..]

Inne numery biuletynu: