Nr 7
(marzec 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] O obowiązku przymusowego leczenia orzeka sąd rejonowy w trybie nieprocesowym. Rodzina osoby uzależnionej od alkoholu powinna zwrócić się o pomoc przede wszystkim do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, która skieruje osobę uzależnioną od alkoholu na właściwe badania [..]
Często mają miejsce sytuacje, gdy wierzyciel pomimo dysponowania danymi dłużnika, w tym jego adresem, wysyłając do dłużnika korespondencję (np. wezwanie do zapłaty) otrzymuje ją z powrotem z adnotacją, iż adresat nie mieszka pod danym adresem, bądź wyprowadził się. Sytuacja taka powstaje, gdy dłużnik zmienia swoje miejsce zamieszkania, swoją siedzibę, bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej [..]
Szalbierstwo [strona 8]
Szalbierstwo jest oszustwem stypizowanym w przepisie art. 121 kodeksu wykroczeń, którego cechą jest działanie sprawcy polegające na wykorzystaniu podstępnie wytworzonej sytuacji. Powyższy przepis chroni należności, które przysługują z tytułu prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub świadczenia określonych usług [..]

Inne numery biuletynu: