Nr 8
(kwiecień 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

Zgodnie z przepisem art. 36 (1) k.r.o., małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzających do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności gospodarczej [..]
[..] Ważne jest, aby planując zmianę nazwiska po rozwodzie pamiętać o zachowaniu odpowiedniego terminu, bowiem zgodnie z art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa [..]
Umowa dealerska [strona 7]
[..] Umowa dealerska zobowiązuje dostawcę do sprzedawania określonych towarów dealerowi, zapewniając mu wyłączność zaopatrywania się, a dealer zobowiązuje się do kupowania tych towarów w celu dalszej ich odsprzedaży. Zauważyć należy, iż ryzyko handlowe niesprzedania towarów ciąży na dealerze, który musi zapłacić za towary zamówione u dostawcy, stając się ich właścicielem [..]

Inne numery biuletynu: